Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 74/2021 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Accessibility
Κλείσιμο