Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 72/2021 – Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο πρόσκλησης: « Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» , στον Άξονα Προτεραιότητας : « Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο πρότασης του Δήμου : « Αγροτική Οδοποιία Δήμου Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 71/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας», αριθμ μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 220.725,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ορισμός αναδόχου.
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 73/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας».
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 72/2021 – Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο πρόσκλησης: « Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» , στον Άξονα Προτεραιότητας : « Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο πρότασης του Δήμου : « Αγροτική Οδοποιία Δήμου Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 72/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο