Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2020 – Διαγραφές ποσών τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.
September 8, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2020 – Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών Επιτροπών διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ, για το έτος 2020.
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο