Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2018 – Ακύρωση της υπ΄αρίθμ 220/2017 Α.Ο.Ε ως προς το σκέλος 3, περί συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή Διαγωνισμού) και συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή Διαγωνισμού) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημοσίας σύμβασης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2018 – Ακύρωση της υπ’αριθμ 231/2017 ΑΟΕ , συγκρότηση εκ νέου Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων.», προϋπολογισμού 1.400.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ
July 2, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 69/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «20ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας».
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2018 – Ακύρωση της υπ΄αρίθμ 220/2017 Α.Ο.Ε ως προς το σκέλος 3, περί συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή Διαγωνισμού) και συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή Διαγωνισμού) της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημοσίας σύμβασης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο