Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για την «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού 74.044,69 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 1/2018 προϋπολογισμός 45.243,88 ευρώ, έγκριση και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
July 2, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 65/2018 – Ακύρωση της υπ’αριθμ 144/2017 ΑΟΕ , συγκρότηση εκ νέου Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας », αρ μελ 11/2013 , προϋπολογισμού 3.944.700,00 ευρώ , πιστώσεις από ΕΠ «Δυτ. Μακεδονία 2014-2020» (2017ΕΠ00510009) ΕΤΠΑ 80% & Εθνικούς Πόρους 20% με MIS 5003194
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για την «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού 74.044,69 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο