Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2020 – Διαγραφές ποσών τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Accessibility
Κλείσιμο