Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για έργα των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017 .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 5/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για προμήθειες & υπηρεσίες των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017 καθώς και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ .
June 28, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για μελέτες και προγραμματικές συμβάσεις των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017.Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για μελέτες και προγραμματικές συμβάσεις των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017.
June 28, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για έργα των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017 .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο