Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση δαπανών αποδοχών και εισφορών υπαλλήλων ,με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 52/201 8 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκη.
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 54/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ’ άρθρο 72 παρ 1 περ ιδ ν 3852/2010
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση δαπανών αποδοχών και εισφορών υπαλλήλων ,με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 53/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο