Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 44/2021 – Έγκριση ή μη της 1/2021 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. « 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2021»

Accessibility
Κλείσιμο