Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 358/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 27/2005.

Accessibility
Κλείσιμο