Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 32/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016 για το έτος 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 31/2020 – Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2020.
September 24, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 33/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων» προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ. Κατακύρωση προμήθειας.
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 32/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016 για το έτος 2020.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 32/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο