Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ,
September 8, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 62/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠIΔ με την επωνυμία ΚΕΔΕ, με θέμα : «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020 και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης».
September 8, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο