Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 31/2020 – Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2020.

Accessibility
Κλείσιμο