Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2018 – Ανάκληση εν μέρει της υπ΄αρίθμ 6/2018 Α.Ο.Ε και έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ», του οποίου η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017. (Διόρθωση τίτλου έργου).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2018 – Κατάρτιση εκ νεου των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 31/2018 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: « Σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολικό έτος 2018-2019» προϋπολογισμού 128.340,00 ευρώ με το Φ.Π.Α, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2018 – Ανάκληση εν μέρει της υπ΄αρίθμ 6/2018 Α.Ο.Ε και έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 , για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ», του οποίου η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2017. (Διόρθωση τίτλου έργου).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο