Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 293/2020 – Έγκριση ή μη της 11ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» .

Accessibility
Κλείσιμο