Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 292/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου » – ματαίωση ή μη της διαδικασίας.

Accessibility
Κλείσιμο