Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2021 – Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια τροφίμων του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ για τα έτη 2020-2021» , ορισμός προσωρινών αναδόχων

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 28/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού γυμναστηρίου Πτολεμαϊδας ( ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων».
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2021 – Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια τροφίμων του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ για τα έτη 2020-2021» , ορισμός προσωρινών αναδόχων

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο