Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 291/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού » – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 290/2020 – Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής έτους 2020.
February 17, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 292/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου » – ματαίωση ή μη της διαδικασίας.
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 291/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού » – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 291/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο