Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 286/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας » – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 285/2020 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία: « Αφοι Χρηστίδη ΑΕΕ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ», προς ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Εορδαίας.
February 17, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 287/2020 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2021.
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 286/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας » – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Αρ. Απόφασης  Ο.Ε. 286/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο