Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 275/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας”.

Αρ. Απόφασης 274/2021 – Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο ” Βελτίωση συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ” με Κωδικό ΟΠΣ: 5056684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.
December 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 276/2021 – Αποδοχή της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. περί έγκρισης ένταξης έργων του Δήμου Εορδαίας, στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας”
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 275/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας”.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 275/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο