Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 246/2021 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας ( έτος 2021 Β’) προϋπολογισμού 101.560,58 ευρώ με ΦΠΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 245/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Έργα συντήρησης της εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυόβρυση» αριθμ μελ. 18/2018 , προϋπολογισμού 74.350 ευρώ, χρηματοδότηση CLLD-LEADER του ΠΑΑ, ορισμός αναδόχου
October 14, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 247/2021 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών , τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας για τα έτη 2021-2022», ορισμός προσωρινού αναδόχου.
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 246/2021 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας ( έτος 2021 Β’) προϋπολογισμού 101.560,58 ευρώ με ΦΠΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 246/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο