Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 24/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ’εφαρμογη του ν 4412/2016, για το έτος 2021.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 24/2021 – Αποδοχή της πράξης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεμαΐδας» με τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας» και β) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
May 27, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 25/2021 – Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας των ηλεκτρονικών κληρώσεων στο ΚΗΣΚ για το έτος 2021
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 24/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ’εφαρμογη του ν 4412/2016, για το έτος 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 24/2021-  Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο