Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 238/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλατος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας και στα Ν.Π. , για τα έτη 2017-2018». Κατακύρωση προμήθειας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του, για τα έτη 2017-2018».Ορισμός προσωρινού αναδόχου
January 9, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 239/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εξέλιξη της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος του 3ου ορόφου ,του Κληροδοτήματος Δημ Γ,Τσίρου, επί της οδού Ολύμπου 30.
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 238/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλατος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας και στα Ν.Π. , για τα έτη 2017-2018». Κατακύρωση προμήθειας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 238/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο