Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 232/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2018.

Accessibility
Κλείσιμο