Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 231/2017 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων.», προϋπολογισμού 1.400.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ

Accessibility
Κλείσιμο