Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 226/2021 – «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 225/2021 – « α) Έγκριση των με αριθμ. : 23/2021, 49/2021 και 50/2021 μελετών προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής με τίτλους : « Kινητό Πράσινο Σημείο κατ’ οίκον αποκομιδής ογκωδών ανακυκλώσιμων υλικών και μεταλλικών κάδων», «Προμήθεια Ειδικού Οχήματος Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο» και «Προμήθεια Ειδικού Οχήματος Ευαισθητοποίησης Μαθητών –Κινητό Πράσινο Σημείο» στα πλαίσια υποβολής της πρότασης του Δήμου Εορδαίας », των με αριθμ. 7/2021 και 8/2021 μελετών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλους : « Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου κινητών πράσινων σημείων στον Δήμο Εορδαίας» και « Δράσεις Δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης κινητών πράσινων σημείων στον Δήμο Εορδαίας». β) την αποδοχή των όρων και την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας ,στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.1.2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με τίτλο : « Δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων και Δικτύωση τους στον Δήμο Εορδαίας»
August 17, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 227/2021 – Αποδοχή δωρεάς από το S/M Μασούτης – τρόπος διάθεσης των προϊόντων.
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 226/2021 – «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 226/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο