Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 22/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας» . Κατακύρωση προμήθειας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 21/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού.
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 23/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ’ εφαρμογή του ν 4412/2016, για το έτος 2021.
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 22/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας» . Κατακύρωση προμήθειας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 22/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο