Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 218/2021 – Έγκριση ή μη της 22/2021 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. « 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

Accessibility
Κλείσιμο