Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 218/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 4000 ευρώ από τον Κ.Α. 70.6699.0002 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 για την προμήθεια ειδών περίθαλψης και διαβίωσης αδέσποτων ζώων.

Accessibility
Κλείσιμο