Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 206/2021 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & Προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος». (ορισμός προσωρινών αναδόχων)

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 205/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού και σάρωσης οδών και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών προστασίας.
July 22, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 207/2021 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας », της πράξης με τίτλο :Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 206/2021 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & Προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος». (ορισμός προσωρινών αναδόχων)

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 206/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο