Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 203/2021 – Έγκριση του 1ου Πινακίου & Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο : «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Εορδαίας (ΣΔΑΕΚ)» και παραλαβή του Παραδοτέου Π1.1 με τίτλο : «Έκθεση Βασικής Απογραφής Εκπομπών»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 202/2020 – Τροποποίηση των συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια: «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α:0011242840.
July 22, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 204/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας λόγω μη επάρκειας του προσωπικού.
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 203/2021 – Έγκριση του 1ου Πινακίου & Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο : «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Εορδαίας (ΣΔΑΕΚ)» και παραλαβή του Παραδοτέου Π1.1 με τίτλο : «Έκθεση Βασικής Απογραφής Εκπομπών»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 203/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο