Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 194/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για κατάθεση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 402/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης και κατακύρωση της «Προμήθειας ετοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2017-2018» , ορισμός αναδόχου.
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 196/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2016, προϋπολογισμού 11.702,20 ευρώ.
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 194/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για κατάθεση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 402/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 194/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο