Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης και κατακύρωση της «Προμήθειας ετοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2017-2018» , ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 192/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας , για το σχολικό έτος 2017-2018».
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 194/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για κατάθεση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 402/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης και κατακύρωση της «Προμήθειας ετοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2017-2018» , ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο