Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 191/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών του ήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 190/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ.Καρυοχωριου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», αρ μελ 10/2017, προϋπολογισμού 347.000,00 ευρώ από πιστώσεις ΕΑΠ & Ιδιους Πόρους ( 226.420,47 & 120.579,53 αντίστοιχα)
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 192/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας , για το σχολικό έτος 2017-2018».
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 191/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών του ήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 191/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο