Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 189/2021 – Έγκριση ή μη της με αρ.: 2/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Φορτωτή-Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και β)έγκριση η μη των όρων διακήρυξης αυτών»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού σε πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. με τίτλο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών».
July 22, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 190/2021 – Έγκριση ή μη της με αρ.: 9/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : « Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Εορδαίας» και β)έγκριση η μη των όρων διακήρυξης αυτών.
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 189/2021 – Έγκριση ή μη της με αρ.: 2/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Φορτωτή-Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και β)έγκριση η μη των όρων διακήρυξης αυτών»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 189/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο