Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας , ορισμός αναδόχου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 187/2017 – Εγκριση του πρακτικού διενέργειας & τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής επαναληπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού 84.010,29 ευρώ.
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 189/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας», αρ μελ 9/2017, προϋπολογισμού 26.800,00 ευρω ( ΣΑΤΑ)
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας , ορισμός αναδόχου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2017 –  Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο