Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 186/2017 – Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας & των Ν.Π του για τα έτη 2017 – 2018,προυπολογισμου 57.075,51. Ψήφιση πίστωσης ύψους 15.000,00 ευρώ από του αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 185/2017 – Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας & στα Ν.Π για τα έτη 2017-2018. Ψήφιση πίστωσης ύψους 54.240,00 ευρώ από του αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 187/2017 – Εγκριση του πρακτικού διενέργειας & τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής επαναληπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού 84.010,29 ευρώ.
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 186/2017 – Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας & των Ν.Π του για τα έτη 2017 – 2018,προυπολογισμου 57.075,51. Ψήφιση πίστωσης ύψους 15.000,00 ευρώ από του αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 186/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο