Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 185/2017 – Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας & στα Ν.Π για τα έτη 2017-2018. Ψήφιση πίστωσης ύψους 54.240,00 ευρώ από του αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 109,20 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 και 38,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 10.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 186/2017 – Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας & των Ν.Π του για τα έτη 2017 – 2018,προυπολογισμου 57.075,51. Ψήφιση πίστωσης ύψους 15.000,00 ευρώ από του αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 του Δήμου Εορδαίας.
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 185/2017 – Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας & στα Ν.Π για τα έτη 2017-2018. Ψήφιση πίστωσης ύψους 54.240,00 ευρώ από του αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 185/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο