Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2021 – Έγκριση ή μη της 18/2021 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π περί « 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021»

Accessibility
Κλείσιμο