Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ , αριθμ. μελ. 15/2017 , χρηματοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 177/2018 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, βαθμολογίας και προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για την «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 74.044,69ευρώ.
February 6, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2018 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2018-2019». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ , αριθμ. μελ. 15/2017 , χρηματοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο