Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2021 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Έργου, για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε. Βερμίου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 89.000,00€, αρ. μελ. 6/2014.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 365.000,00€, αρ. μελ. 15/2019.
July 21, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοβουνου του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 16/2020 , προϋπολογισμού 21.900 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2021 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Έργου, για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε. Βερμίου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 89.000,00€, αρ. μελ. 6/2014.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο