Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού», αρ μελέτης 16/2016 με προϋπολογισμό 120.000,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 ευρώ) & το υπόλοιπο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (70.000,00 ευρώ).
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 109,20 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 και 38,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 10.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο