Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2021 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου Δήμου Εορδαίας » «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου» ,αρ μελ 24/2018, χρηματοδότηση CLLD/LEADER – Κατακύρωση προμήθειας.
July 21, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2021 – Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας TAP AG, ύψους 455.000,00€, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό παιδικών χαρών στον Δήμο Εορδαίας. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο