Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού», αρ μελέτης 16/2016 με προϋπολογισμό 120.000,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 ευρώ) & το υπόλοιπο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (70.000,00 ευρώ).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυοβρυση της Τ.Κ. Αρδασσας του ήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2017, προϋπολογισμού 51.000,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από την δυτική είσοδο του παλιού πάρκου προς την δημοτική βιβλιοθήκη, για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών.
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού», αρ μελέτης 16/2016 με προϋπολογισμό 120.000,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 ευρώ) & το υπόλοιπο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (70.000,00 ευρώ).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο