Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2021 – Έγκριση πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», αριθμ. μελ. 1/2021, συνολικού προϋπολογισμού 74.399,75 ευρώ . (ορισμός προσωρινού αναδόχου)

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2021 – Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «Ολοκλήρωση Κτιριακών Υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα».
July 21, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 166/2021 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 25/2018, χρηματοδότηση CLLD/LEADER – Κατακύρωση προμήθειας.
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2021 – Έγκριση πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», αριθμ. μελ. 1/2021, συνολικού προϋπολογισμού 74.399,75 ευρώ . (ορισμός προσωρινού αναδόχου)

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο