Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ.Ερμακιάς », προϋπολογισμού 10.800,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ), αριθμ μελ 18/2016.

Accessibility
Κλείσιμο