Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας & ανακύκλωσης, δίμηνης διάρκειας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2021 – Έγκριση ή μη των πρακτικων διενέργειας της φανερής-προφορικής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (πρόχειρων καταλυμάτων).
July 21, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την «Απευθείας ανάθεση Προμήθειας Καυσίμων λόγω κατεπείγοντος, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης, τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας & ανακύκλωσης, δίμηνης διάρκειας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο