Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης 23882/12-11-2020 (για την «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας») .

Accessibility
Κλείσιμο