Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση εφέσεων κατά της υπ΄αρίθμ 337/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και της υπ΄αρίθμ 86/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.
October 3, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υπ΄αρίθμ 11053/17-5-2018 υπηρεσιακή αναφορά – αίτηση αποζημίωσης τακτικού υπαλλήλου Δήμου Εορδαίας.
October 3, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο