Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 14/2018 – Έγκριση και ψήφισης πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.6615.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης .

Accessibility
Κλείσιμο